Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych

STOWARZYSZENIE HUMANEO

Tworzymy stowarzyszenie działające na rzecz aktywizacji zawodowej, którego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. HUMANEO to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez nas inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum.

POZNAJ NAS BLIŻEJ

HUMANEO W LICZBACH

2385
trenerów i szkoleniowców
64865
przeszkolonych osób
1968300
godzin szkoleniowych
KONIECZNIE SPRAWDŹ

Kryteria formalne udziału w PROJEKCIE

 1. zamieszkiwanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 2. osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 3. pełnoletność (osoby od 18 roku życia – dowód osobisty do wglądu);
 4. bycie osobą pracującą (weryfikacja na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu), bezrobotną lub bierną zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia z PUP);
 5. zadeklarowanie uczestnictwa w Projekcie;
 6. przekazanie kompletu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami;
 7. wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów sprawozdawczości;
 8. zadeklarowaniu udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w tym po zakończeniu udziału w Projekcie;
 9. podpisanie w dniu pierwszej formy wsparcia umowy uczestnictwa w Projekcie.
 10. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty, zgodnie z poniższymi kryteriami:
 11. kobieta +5 punktów (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego);
 12. osoba o niskich kwalifikacjach +4 punkty (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 13. osoba z obszarów wiejskich +3 punkty (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 14. osoba niepełnosprawna +2 punkty (weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
 15. osoba powyżej 50 roku życia +2 punkty (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego);